S svojimi pooblaščenimi inženirji-PI in izkušenimi tehnologi ter laboranti naročnikom nudimo
celovite rešitve vodenja notranje in zunanje kontrole kakovosti na objektih.

V okviru geomehanske dejavnosti izvajamo inženirske preglede, terenske meritve in laboratorijske kabinetne analize zemljin in kamnin. Z meritvami statičnih in dinamičnih modulov nosilnosti ter meritvami gostote in vlage z izotopi na temeljnih tleh, nasipih, zasipih, posteljici in nevezanih nosilnih plasteh dokazujemo ustrezno vgrajenost pregledanih plasti. Z laboratorijskimi analizami vgrajenih materialov v te plasti pa dokazujemo ustreznost vgrajenih materialov. Z inženirskimi pregledi podajamo strokovne rešitve in navodila za doseganje predpisanih projektnih zahtev. Vse rezultate obdelamo skladno z zahtevami standardov in TSC (tehničnih specifikacij) in izdamo poročila o kontroli izvedenih zemeljskih del.

Geomehanski laboratorij je opremljen s sodobno preskusno in merilno opremo, ki jo redno vzdržujemo in kalibriramo ter po potrebi obnavljamo, da stalno zagotavljamo pravilne rezultate.

Geomehanski laboratorij je opremljen s sodobno preskusno in merilno opremo, ki jo redno vzdržujemo in kalibriramo, da stalno zagotavljamo pravilne rezultate.

Tehnično osebje v Geomehanski dejavnosti je usposobljeno za svetovanje in izvajanje nadzora nad zemeljskimi deli. V fazi priprave izvedbene dokumentacije naročnikom pomagamo s podajanjem tehnoloških rešitev (predhodna poročila o pregledih materialov raščenih tal ali deponij, tehno-ekonomski elaborati, postopkovna navodila, itd.), kot tudi s pripravami programov pogostosti notranje in zunanje kontrole kakovosti, ki omogočajo uporabo primernih materialov in optimalno izvedbo plasti in vgradnjo materialov na objektih.

Ker lahko pri večjih izkopih gradbenih jam in posegih v teren blizu obstoječih objektov pride do poškodb le-teh, izvajamo tudi predhodne oz.nulte preglede objektov ki se nahajajo v vplivnem območju posegov v tla.

V fazi izvedbe zemeljskih del pa kontroliramo, če so materiali in postopki vgrajevanja ter kvaliteta vgrajenih plasti skladni z zahtevami projektne dokumentacije ter veljavne tehnične regulative in standardi. Opravljeni preskusi v laboratoriju, rezultati meritev in inženirskih storitev na terenu nam omogočajo kvalitetno vrednotenje rezultatov in izdajo poročil naročnikom po zahtevanih kriterijih projektne dokumentacije.

Geomehanske meritve, Laboratorijske preiskave, Inženirski pregledi in dokumentacija, ki jih izvajamo:

STORITEVKODA
Meritev dinamičnega deformacijskega modula EvdTSC 06.720
Meritev gostote in vlage z izotopskim merilnikomTSC 06.711
Meritev modula stisljivosti MeTSC 06.720
Meritev statičnega deformacijskega modula EvsTSC 06.720
Odvzem vzorcev zemljin in kamninSIST, EC, TCC idr.
Pregledi temeljnih talEUROCODE 7
Direktna strižna preiskavaSIST-TS CEN ISO/TS 17892-10:
Ugotavljanje vlage v vzorcu zemljineSIST-TS CEN ISO/TS 17892-1:
Določanje kvalitete finih delcev-Metilen ModroSIST EN 933-9
Ugotavljanje zrnavostne sestaveSIST-TS CEN ISO/TS 17892-4
Določanje konsistenčnih meja plastičnosti po AtterberguSIST-TS CEN ISO/TS 17892-12:
Določitev optimalne vlage in gostote po Proctorji (MPP)SIST EN 13286-2:
Določitev CBR SIST EN 13286-47:
Pregledi vpetja pilotov, sider in vodnjakovEUROCODE 7
Preskusi splošnih lastnosti agregatov: Metode vzorčenjaSIST EN 932-1
Ugotavljanje gostote drobnozrnatih zemljinSIST-TS CEN ISO/TS 17892-2:
Določevanje zrnavosti-Metoda sejanja,SIST EN 933-1,
Tlačna trdnost kemično stabiliziranih materialovSIST EN 12390-3
Kemijska analiza-humoznostSIST EN 1744-1
Določanje oblike zrn SIST EN 933-4:
Preiskus s konusom-zemljineSIST-TS CEN ISO/TS 17892-6:
Program povprečne pogostosti kontrole kakovostiTSC idr.
Določitev optimalne vlage in gostote po Proctorji (SPP)DIN 18127
Določevanje odstotka lomljenih površin zrn grobega agregataSIST EN 933-5
Prepoznavanje in razvrščanje zemljin SIST EN ISO 14688-1:
Prepoznavanje in opisovanje zemljin SIST EN ISO 14689-1:
Poročila o meritvah nosilnosti in zgoščenostiTSC idr.
Kalibracije CCC valjarjev
Pregled oken za kamnite obloge
Geomehanski pregledi materialov in plasti
Pregledi deponij z odvzemi vzorcev
Nulti pregledi objektov in prometnih objektov

REFERENCE

Naša največja referenca so zadovoljni poslovni partnerji in kvalitetno zgrajeni objekti, ki bodo še dolga leta služili svojemu namenu. Tako redno poslovno sodelujemo z več kot 100 podjetji, od največjih gradbenih podjetij do samostojnih podjetnikov.

Potrebujete pomoč pri vašem projektu?

Ker ne more vsako gradbeno podjetje imeti strokovnjakov za zemeljska dela, geomehaniko, temeljenje objektov, betone, injekcijske mase, sidranja in pilotiranja, zveznosti pilotov, odtržnih trdnosti betonov in HI se lahko obrnete na nas. Pomagali vam bomo z nasveti, postopkovnimi navodili, izdelali projekte betonov, tehnične elaborate za zemeljska dela, idr. V posameznih fazah izvedbe pa za vas kontrolirali kakovost izvedbe vaših del, ki jih z našimi poročili dokazujete svojim naročnikom in zagotavljate, da ste svoja dela izvedli po zahtevah projektne dokumentacije in predpisanih standardov področja izvedbe.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE